Undervisningsprogrammer for videregående skole

Elever på videregående skoler i Østfold-regionen får hvert år tilbud om å delta på undervisningsprogrammer innenfor våre to satsningsområder realfag og helse. Programmene er inkludert i avtalen som INSPIRIA har med Østfold fylke, og skolene betaler dermed ikke noe ekstra for dette tilbudet. Alle elever på VG1, uansett studieretning, får tilbud om en heldags realfagsopplevelse på senteret, mens på VG2 og VG3 har vi tilbud til elever som har valgt bestemte fag.

Lærere som underviser i realfag, får i tillegg tilbud om å delta i «Nettverk for realfagslærere». Dette nettverket koordineres av INSPIRIA, som arrangerer to eller flere fagsamlinger per år. Samlingene fungerer som lærende nettverk, der aktuelle faglige tema tas opp. 

På denne siden finner du mer informasjon om våre faste undervisningsprogrammer og ekstratilbud for VGS, samt booking og lærerressurser.

Faste undervisningsprogrammer:

Ekstratilbud:

INSPIRIA har utviklet flere ekstratilbud gjennom ulike samarbeidsprosjekter, som alle skoler står fritt til å booke i tillegg. Disse programmene har som regel et mer spisset tema eller finner sted andre steder enn på vitensenteret.