Elever som deltar på Koko, kunnskap og kommunikasjon

KoKo - Kompetanse og kommunikasjon

INSPIRIA har over flere år utviklet et spennende og interaktivt undervisningsopplegg, kalt KoKo (Kompetanse & Kommunikasjon). Dette skal hjelpe ungdom til å se sine muligheter i videre studier og arbeidsliv.

I KoKo fokuserer vi ikke bare på karakterer og hvor god man er på skolen, men her er personlige ferdigheter minst like viktig. Vi viser ungdommene yrkemulighetene og mangfoldet som finnes av bedrifter i sitt eget område, og ønsker å gi dem en styrket tro på egen fremtid.

Opplegget er utviklet hovedsakelig gjennom Interreg-prosjekter og med egne midler i samarbeid med mange partnere fra skole og næringsliv. Det er testet på mange elever, lærere og karriereveiledere de siste par årene. Meget positive evalueringer og gode tilbakemeldinger gjør at opplegget ønskes etablert som et fast tilbud.

Hva skjer i dette læringstilbudet? 

KOKO foregår i INSPIRIAs mobile interaktive klasserom – en blackbox der elevene blir med på en interaktiv reise med video og spørsmål de skal svare anonymt med mentometerknapper. I refleksjonsdelen tar vi tak i spørsmål og svar fra blackboxen og gjør ulike kreative øvelser. Programmet legger vekt på at gode karakterer ikke er alt, men at personlige egenskaper kan være like viktig med tanke på muligheter i eget liv og framtidig arbeid. Programmet har et godt etterabeid som kan brukes på skolen for å forsterke opplevelsen denne dagen. 

Programmet kan skreddersys etter skolens behov. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og tilbud.

Koblet til FNs bærekraftsmål

INSPIRIA har som sentral rettesnor at vårt arbeid er solid forankret i FNs bærekraftsmål. KoKo vil bidra aktivt til minst fem av dem:

Bærekraftsmål nr 4, 8, 10, 11 og 17

Tilknytning til læreplanen

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema:

  • skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
  • å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Bakgrunn for opplegget

Koko er utviklet gjennom interreg-prosjektet «Kraftledningar» . Prosjektet skulle skape koblinger mellom skole og næringsliv, og inspirere ungdommer til å se muligheter for et fremtidig arbeidsliv i stor-regionen Østfold–FyrBoDal.

I Interreg-prosjektet «Kraftledningar» ble det jobbet på norsk og svensk side av grensen for å kartlegge og teste innovative metoder for å informere unge mennesker om ulike yrkesvalg. Hovedmålet var «å øke bevissthet og kunnskap for unge mennesker om hva deres muligheter er for fremtiden». I et foregangsprosjekt kalt Scandinavian Science Cluster kom de frem til følgende påstander:

  • Ungdom vet lite om næringslivet i sitt eget land 
  • Ungdom vet lite om næringslivet i nabolandet sitt 
  • Ved å eksponere ungdom for informasjon om næringslivet på en tilpasset måte, viser ungdom tydelig interesse for å lære mer om arbeidsmuligheter også i nabolandet.

Basert til dels på resultatene fra dette prosjektet, definerte «Kraftledningar» flere delmål som sikret dialog og kompetanseheving, og som rettet seg mot flere målgrupper:

  • Skape verktøy for at elever skal få informasjon av nytteverdi i forkant av studie- og yrkesvalg
  • Etablere kontaktflater og nettverk mellom skole og næringsliv, med et ønske om å avdekke kompetansebehov i fremtiden både regionalt og interregionalt.
  • Skape gode, relevante og realistiske historier fra arbeidslivet, som inspirerer elevene til å ta utdanning og utforske sine valg på vei inn i yrkeslivet.

Det var et langsiktig arbeid å motivere unge mennesker til å stå i et utdanningsløp. Det var samtidig avgjørende for at vi skulle klare å beholde viktig kompetanse i våre regioner, og bidra til å få sikret et stabilt velferdssamfunn i årene som kommer. Heldigvis er det mange spennende aktører som satser eller etablerer seg i våre regioner, noe som også gjør det mer attraktivt for unge mennesker å bo og jobbe her. Imidlertid er det viktig at de finner hverandre og snakker et «språk» som begge forstår for å oppnå varig verdiskapning.

Kraftledningar var et samarbeidsprosjekt mellom INSPIRIA science center i Norge og Innovatum Science Center i Sverige. Oppdragsgiver var Interreg. Simultant pågikk et annet prosjekt med samme oppdragsgiver og utførende parter kalt «Få alle med». Dette handlet i stor grad om forståelsen og kraften av personlige egenskaper. Sammen utfylte disse to prosjektene hverandre i stor grad, med måloppnåelser som sett i sammenheng hadde stor verdi for elevene.

Fantastiske tilbakemeldinger 

Tilbakemeldingene fra elever og lærere rundt denne undervisningsmetoden har vært helt fantastiske. De som utøver karriereveiledning i skolen snakker varmt og entusiastisk om hvordan «KoKo» har gitt elevene større tro på sine fremtidsmuligheter. Vi jobber videre med å spisse kommunikasjonen på enkelte områder, slik at vi kan nå ut til enda flere målgrupper.

Enkelte steder ser vi at det er gode muligheter for å øke kunnskapen om arbeidsmarkedet ytterligere. Det er helt tydelig at det er behov for tettere dialog med næringslivet om hva slags kompetanse de vil trenge i årene som kommer. Her vil også skole, familie, venner og andre ha en rådgivende rolle for å hjelpe barn og unge videre på veien som studenter og unge arbeidssøkende.

Riggen til «KoKo» er mobil, og kan derfor fraktes til den respektive kommune som ønsker å tilby dette undervisningsopplegget til sine elever.

INSPIRIA science center vil gjerne sende en stor takk til Sparebank1-stiftelsen Halden, Sparebank1stiftelsen Østfold-Akershus og Sparebank1 Østfold-Akershus for deres støtte til skoleprosjektet KoKo for de neste tre årene. Dette gir oss mulighet til å styrke arbeidet for å hindre frafall i skolene, og hjelpe ungdom til å tilpasse seg morgendagens arbeidsliv.

Det er svært gledelig at Sparebank1 ønsker å satse på ungdommer i utdanning og arbeid.

KONTAKTPERSON
Prosjektleder: Else-Marie W. Andersen
E-post: else-marie.guldahl@inspiria.no

Interreg prosjekt:

Koko er utviklet gjennom interreg-prosjektet «Kraftledningar»  – Et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge.