Ung røst studio

Ungrøst - valg

Et av de tverrfaglige temaene i nye læreplan er demokrati og medborgerskap. De to andre temaene er Folkehelse og Livsmestring samt Bærekraftig utvikling. På de to siste har INSPIRIA betydelige leveranser, men har lenge ønsket mer fokus mot demokrati og medborgerskap. Basert på prosjektet UngRøst med blant annet en fritidsklubb der elever lagde nyheter av ungdom for ungdom (satt på pause under pandemien), ble ideen om å lage et undervisningsopplegg rettet mot ungdoms valgdeltagelse født.

INSPIRIA har siste årene utviklet et helt nytt undervisningsopplegg knyttet til elevers frafall i skolen og få øynene opp for deres personlige ferdigheter, KoKo - Kratledninger.

Vi så raskt at KoKo som undervisningsopplegg egnet seg for mye mer enn frafall og ferdighetsfokus. Vi fikk ideen om å teste den for å stimulere til ungdoms valgdeltagelse. Med interaktivitet, fine audiovisuelle løsninger og fysiske aktiviteter har man et verktøy som skaper engasjement. Og engasjement trenger en for å øke valgdeltagelsen.

Test i Halden Stortingsvalget 2021

En spesialdesignet løsning ble satt opp i folkets hus i Halden i ukene før stortingsvalget 2021. Rundt 350 elever fra Halden videregående skole deltok og gjennomførte opplegget.

Graf ungrøst

Figur 1. Som en ser svarte godt over halvparten av elevene at dette var gøy og interessant.

Mulighet for positiv effekt

Figur 1 viser at ca. 50% av elevene svarte at de fikk mer lyst til å stemme ved valget. Dersom det er korrekt, har tiltaket meget stor effekt. Når en tar hensyn til at dette var en pilot og første utprøving tror vi at dette bør vurderes videreføre.

Mulig videreføring

Prosjektet UngRøst er i sin form nå avsluttet etter 2021. Inspiria ønsker å diskutere med aktuelle aktører mulig videreføring særlig av valg løsningen for å bruke oppsøkende foran stortingsvalgene og lokal/fylkestingsvalg i årene fremover.

MER INFORMASJON
Ønsker du å vite mer om prosjektet, kontakt Geir Endregard

Les mer om skoleprogrammet Ung røst - fake news

Ung røst valg logo