Rognefjell 13052022 23 (1)

21.11.2022

Har varslet Miljødirektoratet om mulig feil faktagrunnlag i mudringssaken fra Hvalerskjærgården

Inspiria science center har gjennomført nærmere 50 undervisningstokter ute på Ramsøyflaket på Hvaler denne sesongen. På bakgrunn av observasjoner som er gjort fra toktene er det konkludert at området er blant det mest artsrike i hele Oslofjorden.

Nå har vitensenteret på Grålum i Sarpsborg sendt brev til Miljødirektoratet for å varsle om situasjonen i Hvalerskjærgården.

Fredriksstad Blad har også omtalt saken. 

I flere år har Inspiria og M/S Ny-Vigra III hatt med seg skoleklasser fra hele Oslo, Viken og Innlandet på tokt som en del av undervisningsopplegget på grunnskolen og videregående. Området for toktene ble i år flyttet til Ramsøyflaket blant annet grunnet nytt tilbud med overnatting på Singløya for videregående skoler.  Dette området er det planlagt dumping av mudder fra mudring på Borg Havn i Fredrikstad.

– Det vi har funnet på våre tokt i år i dette området sto i såpass kontrast til meldingen om svak økologisk tilstand at vi ville melde fra. Vi har en sentral rolle i prosjektet Frisk Oslofjord der det å frembringe ny kunnskap er sentralt. I dette tilfelle kan resultater fra elvtokt gi ny innsikt, sier direktør ved Inspiria science center, Geir Endregard.

Her kan du lese brevet i sin helhet.

Ny dokumentasjon hentet inn

En av grunnene til at mudderet skal plasseres i området ved Ramsøyflaket er fordi det har blitt gjort undersøkelser fra langt bak i tid som beskriver tilstanden i området som artsfattig, og at det da skal være lite problematisk å plassere store mengder med mudder i det bestemte området. Men nyere observasjoner og data som Inspiria har samlet inn tyder på at situasjonen kan ha endret seg.

– Vi som tråler mange andre steder i Oslofjorden hvert år, mener Ramsøyflaket absolutt er et av, om ikke det mest artsrike området vi finner i hele Oslofjorden nå i 2022, forteller Edith Akerø.

Hun er undervisningsansvarlig på Inspiria science center, og har vært med hundrevis av skoleklasser på tokt i Hvalerskjærgården. Målet med turene til Akerø og kollegene er å gi elevene større innsikt i hva som bor og lever i fjorden, og skape et engasjement slik at de i større grad har lyst til å bidra til bevaringsarbeid selv.

– Vi får stadig spørsmål om denne saken på våre tokt med elever. Vi har syntes det har vært meget vanskelig å forklare hvorfor dumping av muddermasse tillates i dette området når vi ser hva som er i våre tråletrekk. Mange blir overrasket over hvor mye forskjellig vi får på toktene våre, påpeker hun.

Mye torsk og krepsdyr

Sesongen med M/S Ny-Vigra III er over for i år, men resultatene fra sesongens siste tokt i slutten av oktober forbauset både elever og lærere.  

– Fangsten varierer med årstid og vær, men målet er å få opp et tverrsnitt av det som bor nede på bunnen i fjorden. Nylig ble flere ulike typer fisk og krepsdyr dratt opp ved bruk av minitrål. Torsk og andre fisker i torskefamilien har fått mye oppmerksomhet i Oslofjorden, og vi finner at det er flere unge individer av dette i Singlefjorden. Hyse og hvitting kan komme opp i 50-100 i antallet etter ett enkelt tråldrag på 15 minutter, noe som overrasker elevene, forteller undervisningsansvarlig på INSPIRIA science center. 

Har stor effekt for videre arbeid

Undervisningsansvarlig fra vitensenteret i Sarpsborg mener det er viktig å fortsette på arbeidet som M/S Ny-Vigra III har holdt på med siden 2018. 

– Det å ta med elevene ut på båt og lære dem om havet, på havet, er uvurderlig. Dette får vi også tilbakemelding fra lærerne på, at båtturen betyr mye for selve opplevelsen. 

Frithjof Moy er forskningssjef ved Havforskningsinsituttet. Han forteller at elevenes observasjoner fra turene med M/S Ny-Vigra III har et stort utbytte for videre arbeid.

– Funnene som nå er blitt kjent fra skoleundersøkelsene, er svært interessante og de vil jeg studere nærmere. Dette er jo et fantastisk godt eksempel på folkeforskning hvor skoleelevenes observasjoner og registreringer kan utnyttes til noe mer enn selve undervisningsformålet. I det at fangstskjema fra elevene registreres i «Dugnad for Havet», kan vi på Havforskningsinstituttet enkelt gjøre vurderinger og formidle dataresultater, forteller forskningslederen.

Inspiria har sendt brev til Miljødirektoratet om sine funn med kopi til de ansvarlige fagetater for Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, Niva samt Fredrikstad og Hvaler kommuner.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Endregard, administrerende direktør

958 46 200/ geir.endregard@inspiria.no

Edith Akerø, formidler

971 30 320/ edith.akero@inspiria.no